Raad van advies

 1. Introductie

Voor de ontwikkeling en kwaliteitsborging van de missie van de Stichting Nationale Business Succes Award Instituut, tevens licentievertegenwoordiger van de Nationale Business Succes Award ondernemersprijs, is het installeren van een Raad van Advies gewenst. 

De Raad van advies is het adviesorgaan van de entiteit. De Raad van Advies heeft geen juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden. 

 1. Doelstelling Raad van Advies voor de Stichting

Het belangrijkste doel met de Raad van Advies is:

 • Waarborgen van kwaliteit; we willen graag gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van deskundigen, opdat het beleid van de Stichting Nationale Business Succes Award Instituut aansluit bij de wensen en mogelijkheden van stakeholders.
 • Versterking van organisatie, netwerk en activiteiten; we willen graag de maatschappelijk relevante visie en de missie van de stichting verder vertalen in activiteiten, waartoe een sterkere organisatie en netwerknodig is. Hiertoe behoort onder meer het aanbevelen en samenstellen van commissies rond specifieke thema’s.
 • Transparantie en legitimatie; we tonen aan dat we als social venture zonder winstoogmerk opereren en activiteiten initiëren, en dat we een verbindend succes stimulerend platform willen zijn voor mensen en organisaties.
 1. Beoogde leden

Om de kwaliteit en de transparantie van de bedrijfsvoering van de Stichting Nationale Business Succes Award Instituut te waarborgen, stellen we een Raad van Advies in. Dit orgaan zal bij aanvang uit minimaal 2 leden bestaan, maar zal groeien. Zitting krijgen vertegenwoordigers van verschillende organisaties, die verwant zijn aan de Stichting Nationale Business Succes Award Instituut zitting.

 • Daarbij denken we aan vertegenwoordigers van de volgende branches:
 • Juridisch
 • Kennisinstituten en onderwijs
 • Politiek
 • Maatschappelijke (Ondernemers-)organisaties
 • Media & Communicatie
 • Commerciële bedrijfsleven

Op basis van hun rijke kennis en ervaring ten aanzien van één of meerdere activiteiten van de Stichting Nationale Business Succes Award Instituut, ondersteunen zij de Stichting Nationale Business Succes Award Instituut in het realiseren van de missie, het vormen van beleid, de aanpak en de benadering om de gestelde doelstellingen te bereiken.

De Raad van Advies krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en mag altijd gevraagd of ongevraagd advies geven aan het bestuur van de stichting. Deze Adviezen zijn niet bindend.

 1. Taken en Reglement

De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Advies zijn vastgelegd in reglementen. Hierin staat onder meer de bevoegdheden (beperkt) en plichten van de leden.

RAAD VAN ADVIES – STICHTING NATIONALE BUSINESS SUCCES AWARD INSTITUUT

REGLEMENT

Artikel 1:             Vaststelling en reikwijdte Reglement
Artikel 2:             Taken en bevoegdheden
Artikel 3:             Voordracht en benoeming van de leden van de Raad van Advies
Artikel 4:             Profiel van een lid van de Raad van Advies
Artikel 5:             Functieverdeling
Artikel 6:             Vergaderingen en agenda
Artikel 7:             Schorsing en ontslag
Artikel 8:             Vergoedingen
Artikel 9:             Onvoorzien

Artikel 1:             Vaststelling en reikwijdte Reglement

1.

In dit Reglement wordt verstaan onder:
“de STICHTING:” de Stichting Nationale Business Succes Award Instituut;
“bestuur:” het bestuur van de Stichting Nationale Business Succes Award Instituut;
“leden:” natuurlijke personen als omschreven in lidmaatschap Raad van Advies;

3.

Het reglement kan door het bestuur worden gewijzigd. De Raad van Advies heeft hierbij adviserende stem en kan voorstellen doen.

2.

Het reglement wordt vastgesteld door het bestuur.

4.

Het reglement geeft de regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Advies. De regels dienen door de Raad van Advies als college, als door de individuele leden te worden nageleefd.

5.

Aan ieder lid zal door het bestuur een afschrift van de statuten van de STICHTING van het reglement worden uitgereikt.


Artikel 2:             Taken en bevoegdheden

1.

De Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.

2.

Het advies strekt zich uit over het doel van de STICHTING in de ruimste zin van het woord.

3

 

4.

De Raad van Advies is in staat transparant te werken t.a.v. de STICHTING, een goede samenwerking met de STICHTING is hierbij noodzakelijk.

De Raad van Advies functioneert tevens als klankbord voor het de STICHTING en het bestuur

5.

De leden van de Raad van Advies kunnen de STICHTING niet in rechte vertegenwoordigen en binden.

   


Artikel 3:             Voordracht en benoeming van de leden van de Raad van Advies

1.

De leden van de Raad van Advies worden voorgedragen door het bestuur.

2.

Tevens kunnen leden van de Raad van Advies een voordracht maken.

3.

De benoeming van een lid geschiedt door het bestuur. De leden van de Raad van Advies kunnen hierbij gebruik maken van hun adviesrecht.

4.

Bij de samenstelling van de Raad van Advies zal rekening worden gehouden dat alle aandachtsgebieden van de STICHTING vertegenwoordigd zullen zijn.

5.

 

6.

Een bestuurslid kan niet tegelijkertijd lid zijn van de Raad van Advies. Het lidmaatschap van de Raad van Advies kan wel worden gecombineerd met bijvoorbeeld commissiewerk.

De leden van de Raad van Advies worden voor een periode van 1 jaar aangesteld (met de mogelijkheid van een verlenging van een jaar.


Artikel 4:             Profiel van een lid van de Raad van Advies

1.

Een lid van de Raad van Advies heeft affiniteit met het doel van de STICHTING dan wel is werkzaam op of verbonden met een of meer terreinen die de STICHTING tot haar aandachtsgebied rekent.

2.

Het lid onderschrijft de doelstelling van de STICHTING alsmede de wijze waarop de STICHTING haar doel wil realiseren.

3.

Het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van de STICHTING en de lopende zaken.

4.

Het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap.

5.

Het lid beschikt bij voorkeur over een aantoonbaar actueel (relatie)netwerk binnen dan wel rondom het aandachtsgebied van de STICHTING.

6.

Het lid is bereid zijn/haar kennis en ervaring in te zetten ten behoeve de STICHTING en het door de STICHTING te realiseren doel.

7.

Geen lid kan zijn een persoon met een tegenstrijdig belang met de STICHTING dan wel in wiens geval belangenverstrengeling een groot risico vormt.


Artikel 5:             Functieverdeling

1.

In overleg met de Raad van Advies worden een voorzitter en secretaris benoemd.

2.

De voorzitter en secretaris zullen zich bezig gaan houden met de dagelijkse gang van zaken betreffende de Raad van Advies.


Artikel 6:             Vergaderingen en agenda

1.

Het bestuur stelt samen met de voorzitter van de Raad van Advies een vergaderschema op. Uitgegaan wordt van een vergaderfrequentie van twee keer per jaar.

2.

Het bestuur is bevoegd een extra vergadering uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Dit kan tevens op verzoek van voorzitter en secretaris.

3.

Aan alle vergaderingen neemt het bestuur deel.

4.

De agenda’s van de vergaderingen worden door het bestuur in overleg met de voorzitter en/of secretaris opgesteld.

5.

De oproep voor een vergadering geschiedt door het bestuur. Tezamen met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen meegezonden.

6.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur dan wel de voorzitter van de Raad van Advies.

7.

Van de vergadering worden notulen bijgehouden en aan de deelnemers ter informatie toegezonden.

8.

Alle adviezen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt een advies geacht te zijn verworpen.

9.

Elk lid van de Raad van Advies wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn.


Artikel 7:             Schorsing en ontslag

1.

Een lid van de Raad van Advies kan te allen tijde zelf schriftelijk ontslag nemen.

2.

Een lid van de Raad van Advies kan worden ontslagen door het bestuur - al dan niet op voordracht of aangeven van de Raad van Advies – o.a. op grond van verwaarlozing van zijn/haar taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn/haar integriteit in het geding is of dreigt te komen.

3.

Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft het bestuur overleg over de ontstane situatie met de voorzitter en secretaris van de Raad van Advies en dient het betrokken lid in de gelegenheid te worden gesteld te worden gehoord.

4.

De voorzitter en secretaris van de Raad van Advies kunnen de overige leden consulteren over het te nemen besluit tot ontslag.

5.

Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.

6.

Voorts kan het bestuur om redenen genoemd in het tweede lid een lid schorsen.

7.

Een schorsing, die niet binnen drie maanden na kennisgeving van de schorsing aan het betrokken lid, wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.


Artikel 8:             Vergoedingen

De kosten die leden van de Raad van Advies redelijkerwijs maken ten behoeve van de STICHTING worden vergoed indien het bestuur vooraf hier in is gekend.

Artikel 9:             Onvoorzien

Over zaken waarin dit reglement niet voorziet, besluit het bestuur, zulks na overleg met voorzitter en secretaris van de Raad van Advies.

finalewinnaar-beeld.595x432x1

Jaarlijkse Finale-Award

Bekijken
Procedure-uitreikingAwards

Thema-Awards

Bekijken
Procedure-FINALETVSHOW

Nominatie en selectie

Bekijken
ATAG Nederland

Winnaars editie '15

Bekijken